bize hoş geldiňiz

IEST GOWY SYITYASAT ÖNÜMLERINI hödürleýäris

Geno ses, ultrases ses geçiriji abatlaýyş hyzmatlaryny üpjün edýän, dürli ululykdaky edaralara we şahsyýetlere hyzmatlary hödürleýän, şeýle hem transduser abatlaýyş enjamlaryny üpjün edýän pudagyň öňdebaryjy ultrases ses geçiriji hyzmat üpjün edijisidir.Qualityokary hilli abatlaýyş hyzmatlaryny bermek üçin iň çalt öwrüm we iň arzan çykdajy

Ultrases ses geçiriji barada soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Toparymyz size hyzmat etmäge taýyn.

  • Geno ses

gyzgyn önümler

Ultrases geçiriji daşky görnüş hyzmaty

Ultrases geçiriji daşky görnüş hyzmaty

Dürli ultrases ses geçirijileriniň daşky görnüşi we öndürijilik hyzmatlary bilen üpjün edip bileris.

Öwreniň
KOREBIR +
Ultrases geçiriji ses kellesi GE

Ultrases geçiriji massiw

Ultrases ses geçirijileri üçin zerur bolan dürli esbaplar bilen üpjün edip bileris we islegleriňize görä size hyzmat edip bileris.

Öwreniň
KOREBIR +
Ultrases geçiriji kabel gurnama

Ultrases geçiriji kabel gurnama

Ultrases ses geçirijileri üçin zerur bolan dürli esbaplar bilen üpjün edip bileris we islegleriňize görä size hyzmat edip bileris.

Öwreniň
KOREBIR +
  • Fiziki synag merkezi bilen hyzmatdaşlyga ýetildi

    Employeeshli işgärlere çeken zähmeti we yhlaslylygy üçin minnetdarlyk bildirmek üçin kompaniýanyň ýolbaşçylygy her bir işgäriň akyl saglygyna we beden saglygyna uly ähmiýet berýär we ähmiýet berýär.Kompaniýa yzygiderli toparlaýyn çäreleri geçirer we topar döreder ...

  • Ultrases geçiriji geçirijiniň näsazlygyny ilki nädip kesgitlemeli?

    Ultrases barlagynyň dürli şowsuzlyklary nädogry surata düşürilmegine ýa-da ulanylmazlygyna sebäp bolup biler.Bu şowsuzlyklar akustiki linzalaryň köpelmeginden başlap, massiwlere we ýaşaýyş jaý näsazlyklaryna çenli bolup, ultrases sesiniň hiline ep-esli täsir edip biler.Toparymyz size akyl berip biler ...